BLOG MENU

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. - ปวส.

ห้องเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพ

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ให้ันักศึกษาชันปีที่ 2 ทุกสาขากรอกข้อมูลสถานประกอบการที่จะออกไปฝึกงาน ไม่เกินวันที่ 25 มกราคม 2562

โครงการ 3 ม.

มีเงิน
มีงาน
มีวุฒิ

       ด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนในรูปแบบของทวิภาคี ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ที่เน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งนักศึกษาจะมีรายได้ระหว่างเรียน สูงสุด 18,000 บาท ต่อเดือน……

       อีกทั้งวิทยาลัย ที.เทค ยังมีความร่วมมือในการทำ MOU กับบริษัทแนวหน้าชั้นนำของประเทศที่หลากหลายซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเลือกบริษัทหรือสถานประการณ์ที่ตนเองสนใจในการทำงานได้  ซึ่งจะมีอาจารย์ค่อยแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด…. 

V-NET ปีการศึกษา 2561

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)

    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

      ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่  26 มกราคม 2562  ระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 27 มกราคม 2562…

Facebook Comments