BLOg MENU T.TECH

Student

มุมนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ดูตารางเรียน ตารางสอบ ดาวน์โหลดไฟล์แบบคำร้องต่าง ๆ

Online Classroom

ห้องเรียนออนไลน์ นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลในบทเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา

Dual Vocational Education (MOU)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทชั้นนำ ข้อมูลนักศึกษาในระดับทวิภาคี ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ

SAR

งานประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัย ที.เทค

Information Systems

ระบบสารสนเทศ

Gallery

รวมภาพ วิดีโอ งานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย ที.เทค

โครงการ 3ม.

      วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม มีหลักสูตรทวิภาคี ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภายใต้โครงการ 3ม. (มีเงิน  มีงาน  มีวุฒิ) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน…

      เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เรียนที่ ที.เทค และทำงานไปพร้อมๆกัน

บริษัทในความร่วมมือ (MOU)

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ภาพกิจกรรม

....ดูทั้งหมด

 – ข่าวประชาสัมพันธ์ – 

กิจกรรมรับน้อง

กิจกรรมรับน้อง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561.....อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. .....อ่านเพิ่มเติม

รางวัลและผลงาน

   จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัย ที.เทค ได้ส่งเสริมสนับให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อศตวรรษที่ 20.. 

   ผลงานรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมา….

Read More

INFORMATION T.TECH

อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับวิทยาลัยที.เทค ผ่านทาง แอพลิเคชั่น Line@