มุมนักศึกษา

วิทยาลัย ที.เทค

ดาวน์โหลด

คำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
แบบฟอร์มการขอย้ายสาขาและห้อง
แบบฟอร์มคำร้อง ลาออก – พักการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และคำนำหน้านาม
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ 0 มส ฉบับใหม่
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ 0 มส
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา(กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน
แบบฟอร์มแบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา