วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม (ที.เทค)

หน้าแรก ที.เทค

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 02:53
เขียนโดย ที.เทค

ตราวิทยาลัย

ปรัชญา

 “คุณธรรม  นำความรู้”

อัตลักษณ์

   “ คุณธรรม  นำความรู้ ”

 เอกลักษณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม จะเป็นวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแกบุคคลทุกระดับ ”