ประวัติวิทยาลัย

หมวดหลัก: ROOT หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ที.เทค

ประวัติวิทยาลัย

          วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครั้งแรก  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ที่ 47  หมู่ 6  ตำบลธาตุพนมใต้   อำเภอ ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ตามใบอนุญาตเลขที่ นพ.2/2541 โดยเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา  นาย โอภาส    สุมนารถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เปิดเรียนในชั้น  ปวช.1 ถึง ปวช.3  วิชาที่เปิดสอน  คือประเภทวิชาพณิชยกรรม และ อุตสาหกรรมต่อมาในปี พ.ศ. 2542   วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและผู้ที่สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ประเภทวิชาพณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  ปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนมี 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จำนวนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมเต็มความจุ แบ่งเป็นภาคเช้า จำนวน 915 คน และภาคบ่าย จำนวน 915 คน  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ขนาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมมีเนื้อที่บริเวณด้วยรอบวิทยาลัย 6 ไร่  95 ตารางวา  บริเวณใกล้ข้างเคียงเป็นชุมชนเกษตรกรรม และศูนย์ราชการต่างๆอาทิเช่น ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชธาตุพนม เกษตรอำเภอธาตุพนม สถานีขนส่งอำเภอธาตุพนม  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เป็นต้น จึงทำให้ทางวิทยาลัยสามารถติดต่อกับศูนย์ราชการได้รวดเร็ว

 

          

ฮิต: 2236
ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่