ตราวิทยาลัย

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ที.เทค

ตราวิทยาลัย

ปรัชญา

“คุณธรรม  นำความรู้”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ ส่งเสริมวัฒนธรรม มีคุณธรรมนำใจ ใส่ใจฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ”

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรมนำจิตใจและส่งเสริวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่ดีทั้งกายและใจในอนาคต และพัฒนานักศึกษาด้วยการเน้นการฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่สถานประกอบการต่างๆ อย่างมีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้พร้อมทำงานได้ทันที   

พันธกิจ

  1. พัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถให้นักศึกษาสามารถออกสู่ตลลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันที

  1. พัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สามารถยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์

  1. พัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การดำเนินการของวิทยาลัย ในทุกภาคส่วนของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

  2. สามารถให้บริการด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่ ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

  1. ส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งของครูและ นักศึกษาให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ แลละองค์กรต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

  1. ส่งเสริมการใช้หลักคุณธรรม นำประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ขัดเกลาจิตใจ ร่างกายนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

ฮิต: 622
ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่