คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ตารางเรียน

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย ที.เทค
ตารางเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560

ระบบสารสนเทศ ที.เทค

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560
เขียนโดย ที.เทค

ช่องทางการสื่อสาร

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560
เขียนโดย ที.เทค
เลขที่ 47 หมู่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
Tel. 042-532027
Fax. 042532028
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม - ที.เทค

   ไอดี : @zjn0856e

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.t-techno.ac.th

เส้นทางการเดินทาง 

 

ระบบสารสนเทศ ที.เทค

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560
เขียนโดย ที.เทค

ตราวิทยาลัย

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560
เขียนโดย ที.เทค

ตราวิทยาลัย

ปรัชญา

“คุณธรรม  นำความรู้”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ ส่งเสริมวัฒนธรรม มีคุณธรรมนำใจ ใส่ใจฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ”

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรมนำจิตใจและส่งเสริวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่ดีทั้งกายและใจในอนาคต และพัฒนานักศึกษาด้วยการเน้นการฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่สถานประกอบการต่างๆ อย่างมีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้พร้อมทำงานได้ทันที   

พันธกิจ

  1. พัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถให้นักศึกษาสามารถออกสู่ตลลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันที

  1. พัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สามารถยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์

  1. พัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การดำเนินการของวิทยาลัย ในทุกภาคส่วนของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

  2. สามารถให้บริการด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่ ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

  1. ส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งของครูและ นักศึกษาให้ได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ แลละองค์กรต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

  1. ส่งเสริมการใช้หลักคุณธรรม นำประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ขัดเกลาจิตใจ ร่างกายนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่