วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม (ที.เทค)

หน้าแรก ที.เทค

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 02:46
เขียนโดย ที.เทค

วิสัยทัศน์

        วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมมุ่งสร้างสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสการศึกษาแก่ทุกคนทุกระดับ  ผลิตแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน   ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม  มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  และเป็นที่ให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและประเพณี ของชุมชน

       

พันธกิจ

        ๑.  พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้นักศึกษาสามารถออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจต่อสถานประกอบการ

        ๒.  พัฒนาด้านหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ

        ๓.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัย ในทุกภาคส่วนในของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

        ๔.  สามารถให้บริการด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้แกชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

        ๕. ส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งของครูและนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับจาก ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ  และองค์กรต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

        ๖.  ส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

        ๗.  พัฒนาระบบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้าใจและความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาต้องได้เรียนทุกคน

 

ภารกิจด้านคุณภาพของผู้เรียน

     ๑.  มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์

     ๒. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถอยู่ในสังคมได้ปกติสุข

     ๓. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ความสามารถและเจคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง

     ๔. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน

      ๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน

      ๒. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      ๓. คัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสนองความต้องการของสถานประกอบการ

ภารกิจด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา

      ๑. จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโดยนำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาช่วยในการเรียนการสอน

      ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน

      ๓. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์

      ๑.  นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพเพื่อสามารถใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ๒.  จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเข้าถึงเทคโนโลยี

      ๓.  ครู อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาในยุคปัจจุบัน

      ๔.  จัดบรรยากาศและอาคารสถานที่ของทางวิทยาลัย เหมาะสมในการเรียนการสอน

      ๕.  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ ทั้งด้านผู้เรียน ผู้สอน และชุมชน

      ๖.  มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

      ๗.  สามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาทุกคน ทุกระดับ ให้เข้าถึงการศึกษาเพื่ออาชีพของวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม