Up

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

ใบคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มการขอย้ายสาขาและห้อง
แบบฟอร์มคำร้อง ลาออก - พักการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ 0 มส
แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา(กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองผลการเรียน
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และคำนำหน้านาม
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา
แบบฟอร์มแบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
 
 
Powered by Phoca Download
ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่