ปรัชญา
    “  คุณธรรม  นำความรู้ ”
 
อัตลักษณ์
   “ มีคุณธรรม สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรม ใส่ใจฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ”
 
เอกลักษณ์
    “  มีคุณธรรม ทำงานเป็น ”