โครงการ 3ม.
มีเงิน มีงาน มีวุฒิ

ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยที.เทค และ บริษัทชั้นนำในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เป็นโครงการ ที่จะให้โอกาส ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ให้เข้าทำงานจริงๆในสถานประกอบการณ์ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง มีโอกาสเป็นพนักงานเต็มเวลา มีรายได้ประจำ สวัสดิการต่างๆเหมือน พนักงานทั่วไป จัดหาที่พัก และที่สำคัญบริษัทจะให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อ ในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี(ตามความสามารถของแต่ละบุคคล)

1. ไม่ตกงาน 100% เพราะทุกคนจะได้ทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย
2. ได้เงินเดือนประมาณ 10,000 - 15,000 บาท (ขึ้นกับความสามารถ และสวัสดิการของแต่ละบริษัท)
3. ได้เรียนต่อในระดับ ปวส.ทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม (ที.เทค)
4. ได้ประสบการณ์ ซึ่งสำคัญมากๆ ต่อความก้าวหน้าทางด้าน รายได้ และตำแหน่งงาน

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ