ประวัติ ที.เทค

     วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครั้งแรก  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ที่ 47  หมู่ 6  ตำบลธาตุพนมใต้   อำเภอ ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ตามใบอนุญาตเลขที่  นพ.2/2541 โดยเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา  นาย โอภาส    สุมนารถ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เปิดเรียนในชั้น  ปวช.1 ถึง ปวช.3  วิชาที่เปิดสอน  คือประเภทวิชาพณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2542  วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและผู้ที่สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ประเภทวิชาพณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
    ปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนมี 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม จำนวนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมเต็มความจุ แบ่งเป็นภาคเช้า จำนวน 915 คน และภาคบ่าย จำนวน 915 คน
    สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ขนาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมมีเนื้อที่บริเวณด้วยรอบวิทยาลัย 6 ไร้ 95 ตารางวา  บริเวณใกล้ข้างเคียงเป็นชุมชนเกษตรกรรม และศูนย์ราชการต่างๆอาทิเช่น ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชธาตุพนม เกษตรอำเภอธาตุพนม สถานีขนส่งอำเภอธาตุพนม  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ เป็นต้น จึงทำให้ทางวิทยาลัยสามารถติดต่อกับศูนย์ราชการได้รวดเร็ว