พันธกิจ
  • พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถให้นักศึกษาสามารถออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันที
  • พัฒนาด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัย ในทุกภาคส่วนในของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
  • สามารถให้บริการด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่ ชุมชน หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
  • ส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทั้งของครูและ นักศึกษาให้ได้รับการยอมรับจาก ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ  และองค์กรต่างๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  • ส่งเสริมการใช้หลักคุณธรรม นำประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ขัดเกล่าจิตใจ ร่างกาย นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
วิสัยทัศน์
  เราจะสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรมนำจิตใจ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีทั้งกายและใจในอนาคต และพัฒนานักศึกษาด้วยการเน้นการฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่สถานประกอบการต่างๆอย่างมีคุณภาพ และสามารถปรับตัวให้พร้อมทำงานได้ทันที