BLOg MENU T.TECH

Student

มุมนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ดูตารางเรียน ตารางสอบ ดาวน์โหลดไฟล์แบบคำร้องต่าง ๆ

Online Classroom

ห้องเรียนออนไลน์ นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลในบทเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริษัทในความร่วมมือ (MOU)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทชั้นนำ ข้อมูลนักศึกษาในระดับทวิภาคี ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ

SAR

งานประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัย ที.เทค

Information Systems

ระบบสารสนเทศ

Gallery

รวมภาพ วิดีโอ งานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย ที.เทค

 – ข่าวประชาสัมพันธ์ – 

โครงการ 3ม.

      วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม มีหลักสูตรทวิภาคี ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภายใต้โครงการ 3ม. (มีเงิน  มีงาน  มีวุฒิ) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน…

 

      เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เรียนที่ ที.เทค และทำงานไปพร้อมๆกัน

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมฯ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14

รางวัลและผลงาน

   จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัย ที.เทค ได้ส่งเสริมสนับให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อศตวรรษที่ 20..

   ผลงานรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมา….

    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬาพระราเนศวร  จังหวัดสระบุรี

Read More..

วิสัยทัศน์ ผู้บริหารวิทยาลัยที.เทค

INFORMATION T.TECH

อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับวิทยาลัยที.เทค ผ่านทาง แอพลิเคชั่น Line@