** คลิกเลือกสาขาและรายวิชาที่ต้องการเรียนออนไลน์ **

ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.นิตติยา บริบูรณ์
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1ผอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
420001-1005กฏหมายพาณิชย์อ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภา
620200-1003การขายเบื้องต้นอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
720200-1004พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นอ.โชติกา ยาสาไชย
820200-1005พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นอ.เจษฎา แสนสุภา
920204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
    
ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
220000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพและบริการอ.นิตดา กาญนจนราช
320000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
420000-1502ประวัติศาสาตร์ชาติไทยอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.สาวิตรี บัวชุม
620204-2004หลักการเขียนโปรแกรมอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
720204-2005เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
820204-2103โปรแกรมตารางงานอ.เจษฎา แสนสุภา
920204-2102โปรแกรมประมวลผลคำอ.โชติกา ยาสาไชย
ปวช.1 สาขา การบัญชี
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.นิตติยา บริบูรณ์
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1ผอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
420001-1005กฏหมายพาณิชย์อ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520200-1002การบัญชีเบื้องต้นอ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภา
620200-1004พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นอ.โชติกา ยาสาไชย
720200-1005พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นอ.เจษฎา แสนสุภา
820201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าอ.อัชราวดี บาดตาสาว
921002-9001การขับร้องเพื่อนันทนาการอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
    
ปวช.2/3 สาขา การบัญชี
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
220000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพและบริการอ.นิตดา กาญนจนราช
320000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
420000-1502ประวัติศาสาตร์ชาติไทยอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.สาวิตรี บัวชุม
620201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดอ.นิตติยา บริบูรณ์
720201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมอ.อัชราวดี บาดตาสาว
820201-20104บัญชีร่วมค้าและฝากขายอ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภา
    
ปวช.2/4 สาขา การบัญชี
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
220000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพและบริการอ.นิตดา กาญนจนราช
320000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
420000-1502ประวัติศาสาตร์ชาติไทยอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.สาวิตรี บัวชุม
620201-2003การบัญชีบริษัทจำกัดอ.อัชราวดี บาดตาสาว
720201-2004การบัญชีอุตสาหกรรมอ.อัชราวดี บาดตาสาว
820201-20104บัญชีร่วมค้าและฝากขายอ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภา

 

ปวช.1 สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.นิตติยา บริบูรณ์
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1ผอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
420001-1004กฏหมายแรงงานอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอ.คมสัน สมปัญญา
620100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นอ.ถาวร แดงท่าขาม
720104-2004เครื่องวัดไฟฟ้าอ.ชัยยา ต้นสวรรค์
820901-1005การพัฒนาคุณภาพชีวิตอ.นิตดา กาญนจนราช
    
ปวช.2 สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
220000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอตสาหกรรมอ.นิตดา กาญนจนราช
320000-1402คณิตศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรมอ.ชัยยา ต้นสวรรค์
420000-1502ประวัติศาสาตร์ชาติไทยอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.สาวิตรี บัวชุม
620104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารอ.ชัยยา ต้นสวรรค์
720104-2118หุ่นยนต์เบื้องต้นอ.ถาวร แดงท่าขาม
820104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอ.ถาวร แดงท่าขาม

 

ปวช.1 สาขา ช่างยนต์
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐานอ.นิตติยา บริบูรณ์
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1ผอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
420001-1004กฏหมายแรงงานอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพอ.สาวิตรี บัวชุม
620100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอ.คมสัน สมปัญญา
720100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้นอ.จิรันธนิน ธนคำดี
820101-2111งานบริการรถยนต์อ.อดุลย์ พ่อบุตรดี
    
ปวช.2 สาขา ช่างยนต์
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
120000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
220000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอตสาหกรรมอ.นิตดา กาญนจนราช
320000-1402คณิตศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรมอ.จักรกฤษ เหง้าสุวรรณ
420000-1502ประวัติศาสาตร์ชาติไทยอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
520901-1005การพัฒนาคุณภาพชีวิตอ.นิตดา กาญนจนราช
620101-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอ.จักรกฤษ เหง้าสุวรรณ
720101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซลอ.อดุลย์ พ่อบุตรดี
820101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์อ.จักรกฤษ เหง้าสุวรรณ
920101-2102งานจักรยานยนต์อ.จิรันธนิน ธนคำดี

 

ปวส.1 สาย ตรง สาขา ธุรกิจค้าปลีก
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
130000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพอ.นิตติยา บริบูรณ์
230000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการผอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
330000-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการอ.นิตดา กาญนจนราช
430000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานอ.อดุลย์ พ่อบุตรดี
530211-2003การสร้างทีมนักขายอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
630001-1002องค์การและการจัดการอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
730000-1501ชีวิตกับสังคมไทยอ.นิตดา กาญนจนราช
830200-1002หลักการตลาดอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
930211-9001กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
    
ปวส.1 สายสามัญ สาขา ธุรกิจค้าปลีก
ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
130211-0002เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการบริการลูกค้าอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
230211-0001มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้นอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
330000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพอ.นิตติยา บริบูรณ์
430000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการผอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ
530000-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการอ.นิตดา กาญนจนราช
630000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานอ.อดุลย์ พ่อบุตรดี
730211-2003การสร้างทีมนักขายอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
830001-1002องค์การและการจัดการอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
930000-1501ชีวิตกับสังคมไทยอ.นิตดา กาญนจนราช
1030200-1002หลักการตลาดอ.ขวัญนภา พ่อบุตรดี
1130211-9001กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ